Контейнери и полуремаркета превоз в България

Контейнери и полуремаркета превоз в България, полезна информация от нашите експерти.

Контейнери

Контейнерът е средство на транспортната система с товарен обем не по – малък от 1 т, което служи за пълнене с товар за временно съхраняване и превозване с едни или повече видове транспорт. Той има постоянна техническа характеристика и приспособления за механизирано поставяне и снемане от превозните средствал Разнообразието от контейнерите е голямо, но те могат да се класифицират по брутна товароносимост, по предназначение.

По брутна маса в тона контейнерите се делят на:

 • малкотонажни – до 2,5 тона;
 • среднотонажни – от 2,5 до 10 тона;
 • голямотонажни – от 10 до 30 и повече тона.

По предназначение контейнерите се делят на:

 • универсални
 • специални.

По конструкция контейнерите биват:

 • твърди
 • меки
 • комбинирани.

По вид на конструкцията:

 • разглобяеми
 • сгъваеми
 • покрити
 • отрити

Като елемент на системата за комбиниран транспорт контейнерите могат да бъдат:

 • ISO контейнери
 • сухопътни контейнери
 • морски контейнери.

Превоз на контейнери и полуремаркета

Системата е базирана на прилагане на специфичен вагонен парк, като чрез нея се обезпечава 28% от комбинирания трафик. Видът на конструкцията на вагоните определя и начина на обработката:
Вертикална при контейнерите и хоризонтална при полуремаркетата.  Основни преимущества на системата са увеличаване на товарния обем доставен на клиента, намаления срок на доставка, намаляване на замърсяването на околната среда и обекчаване трафика на автомагистралите.

Превоз на контейнерни и сменяеми каросерии

Системата на сменяемите каросерии е подобна на контейнерната транпортна система. Разликата се състои в това, че вместо контейнер основна товарна единица е каросерията на автотранспортното средство. За претоварване на сменяемите каросерии се използват мобилни товарачи или кранове със специални товарохватни приспособления. Каросериите могат да претоварват директно от едно транспортно средство на друго или да се оставят на терминалната площадка за престояване.

Контейнерни превози

 • Първоначално е предвидено изпълнението на технологични и организационни мероприятия като:
 • Доизграждане и усъвършенстване на национална мрежа от специализирани контейнерни терминали;
 • Подписване на двустранни и многостранни спогодби относно регламентирането на контейнерните превози и организирането на съвместни линии;
 • Фактически създаване на линии по жп и воден транспорт по трансевропейските коридори № 4,7,8,9 и 10, които осигуряват транспортните връзки с маршрутите на Програмата за пилотни проекти за комбинираните превози / ПАКТ / на Европейския съюз.

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТОВАРИНТЕ ПРЕВОЗИ

Един от основните проблеми на комбинираните превози в нашата страна е липсата на инвестиции за изграждане на нови треминали, за модернизация и реконструкция на съществуващите. Моралното и физическото износване на подвижния състав и на товаро-разтоварната механизация, а така също и на инфраструктурата, налага моментално решаване на този проблем.

Поради липсата на възможности България не може да си позволи самостоятелно реализиране на големи инвестиционни проекти. От друга страна, инвестиционната политика трябва да е целенасочена, балансирана и внимателна. Ефективни форми на инвестиране могат да бъдат от:

 • директни чуждестранни инвестиции;
 • инвестиции от консервативни диференцирани фондове;
 • подкрепа чрез банково кредитиране от ЕБВР и СБ;
 • банкови кредити, които се ползват за инвестиране в определени проекти.

За разлика от други отрасли в икономиката ни, транспортната инфраструктура се изгражда от векове, изисква огромни капиталовложения, а поради спецификата възвръщаемостта на вложенията има продължителен срок. Затова тя не е така привлекателна за частния бизнес.

Като съществен елемен на националната стратегия за морската ни политика се разглеждат пристанищата Бургас, Варна, Русе и Лом. Въз основа на генералните им планове се търсят инвестиции за реализиране на проектираните терминали и складови площи. От съществено значение бе модернизацията и реконструкцията на пристанище Бургас, както и на летище София.

Стратегия

Държавната стратегия и политика по отношение на комбинираните превози може да бъде оценена като недостатъчно фокусирана. Необходимо е тя да бъде добре формулирана и подкрепена политически от българското правителство. Това може да стане чрез създаване на условия за провеждане на адекватна данъчна политико и ускоряване на митническите процедури на граничните преходи, благоприятни инвестиционни и кредитни условия.

Необходимо е активното участие на България в различни международни организации, имащи отношение и участие в решаването на въпросите на интермодалния и комбинирания транспорт.

Тук от значение са:

 • Европейското споразумение за най – важните линии за комбинирани превози AGTC;
 • Спогодба за комбинирани превози между Европа и Азия
 • Споразумение за главните жлезопътни, вътрешно – водни и шосейни направления – AGR, AGN, AGG;
 • Програма ПАКТ;
 • Пакт за стабилност. Нужни са не само инфраструктурни проекти, но и технологични транспортни проекти, целящи създаването на нови транспортни назначения.

Необходимо е да се засили подкрепата на ЕС за наши проекти в обастта на комбинираните превози.
Може да говорим за две стратегически линии на поведение на ЕС:

 • Първоначално либерализация на транспортния железопътен пазар и достъп до инфраструктурата на страните членки на ЕС и част от асоциираните страни и едва след това ивестиране и финансово подпомагане;
 • Финансиране и подпомагане на проекти в областта на комбинираните превози, независимо от степента на либерализация на пазара и спазване на директивите на ЕС за жп транспорт.

Втората стратегия е по – изгодна и трябва да убеждаваме институциите на ЕС в нейните предимства.

Икономика

Икономическите интереси на мултинационалните компании / има се предвид изграждането на логистичните им вериги / имат голяма роля за привличането или отблъскването на товаропотоци, преминаващи през България. За запазването на транспортните  потоци през България е необходима внимателна и балансирана държавна политика по отношение на тарифите, данъчните и митническите разпоредби.

Незаинтересоваността на световните спедитори и мултинационалните компании да предвидят  България като част от транспортните и логистичните си вериги може да се счита като пречка за развитието на мултимодалния транспорт.

Положителен факт беше решението на спедиторската фирма „М&М Милицер и Мюнх” да построи със собствени средства контейнерен терминал в София, както и заинтересоваността на германската фирма  „ Софтрансавто  Дойч” за инвестиране в построяването на комбиниран терминал за обработка на автомобили, сменяеми каросерии, контейнери и товари.

Непазарното, бюрократично и затворено поведение на операторите у също отрицателен фактор, който пречи на осъществяването на комбинирани превози.

За отстраняването на този недостатък е необходимо:

 • безкомпромисно ориентиране към пазара
 • ориентиране към желанията на клиентите
 • значително повишаване качеството на транпортната услуга;
 • повишаване производителността на труда;
 • преследване на конкурентноспособност и печалба;
 • нагласа и възможност за бързо въвеждане на иновации и съвременен мениджмънт;
 • използване на нови информационни технологии.

Снимки на видове контейнери кранове за товарене и разтоварване на кей, може да видите в Google ТУК

Още много и много интересна и полезна информация, може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО